Odstraňování organických nečistot

Plísně na fasádách - jejich eliminace a odstraňování

Odstraňování organických nečistot

Plísně, řasy, mechy, lišejníky a další organické nečistoty jsou častým problémem téměř veškerých fasádních systémů. Je zcela jedno, zda se jedná o fasádu opatřenou tenkovrstvou omítkou na zateplovacím systému, o fasádu starší s omítkou břizolitovou či snad o odvětrávanou fasádu tvořenou plastovými palubkami. Zelený, často i černý povlak na fasádách se vy- tváří všude tam, kde jsou pro jeho růst vytvořeny vhodné podmínky.

Jaké jsou vhodné podmínky umožňující růst těchto mikroorganismů?

Hlavní a prvotní podmínkou je vlhké a stinné prostředí bez slunečního svitu, kdy vlhkost na fasádě nemůže dlouho- době vyschnout a stává se tak přiroze- ným prostředím pro jejich růst. Z hle- diska orientace stavby vůči světovým stranám se mikroorganismy nejčastěji vyskytují na stranách severních, seve- rozápadních a severovýchodních.

Odstraňování organických nečistot

Eliminaci vzniku a růstu organických nečistot můžeme do jisté míry dosáh- nout u nových fasádních zateplovacích systémů použitím omítek nebo fasád- ních nátěrů se zvýšenou odolností proti růstu mikroorganismů, zejména na stranách s předpokládaným výskytem plísní. Samozřejmostí je pravidelná vizuální kontrola ob- jektu, včasné odstranění napadených míst a impregnace zabraňující na určitou dobu opětovnému růstu. Z hlediska časového se doporučují pravidelné kontroly 1x ročně, přičemž je předpoklad, že plochy ošetřené prostředky zamezujícími výskytu plísní mohou účinně poskytovat ochranu cca 2 až 4 roky v závislosti na místních podmínkách. V případě takto ošetřených novostaveb se vyhneme odstraňování plísní z celé plochy, řešíme pouze místní výskyt mikroorganismů.

Odstraňování organických nečistot

U starších staveb, příp. staveb kde nebyly použity omítky nebo nátěry se zvýšenou odolností proti růstu plísní a jiných mikroorganismů v době výstavby je postup při odstraňování plísní a dalších mikroorganismů následující. V prvé řadě je nutno plísně z povrchu stavby odstranit účinným odstraňovačem, který mikrorganismy zahubí. Následuje oplach plochy tlakovou vodou. Po oschnutí povrchu je na očiště- nou plochu nanesen fungicidní prostředek zamezující růstu plísní cca 2 až 4 roky v závislosti na místních podmínkách. Opět zde platí totéž co v případě novostaveb tj. pravidelné kontroly stavu a místní ošetření opětovně napadených ploch. Finanční nároky jsou v těchto případech vyšší o prvotní odstranění plísně z celé napadené plochy.

Na jakou úroveň je možno napadenou fasádu vyčistit?

Úroveň vyčištění zateplené fasády je závislá na stavu znečištění. Je-li fasáda znečištěna pouze biologickými mikroorganismy je dosažená kvalita vyčištění velmi vysoká. Jestliže je fasáda zároveň vystavena znečištění i vlivem prachu, kouře, výfukových plynů apod. (např. v blízkosti frekventovaných cest, silnic), pak je touto skutečností ovlivněn i celkový výsledek čištění. Je pak na zvážení majitele, zda fasádu ponechá již v tomto stavu, nebo ji opatří novým fasádním nátěrem, který dokáže účinně eliminovat výskyt mikrorganismů. V případě menšího napadení doporučujeme kvalitní silikonové fasádní nátěry např. AC- TIN SF, v případě rozsáhlého napadení je vhodné použít vysoce kvalitní barvu ACTIN THERMO SAN s výraznými proti- plísňovými vlastnostmi. Nový fasádní nátěr kvalitní barvou se určitě doporučuje je-li omítka minerální, čili ze své podstaty více náchylná k výskytu bio mikroorganismů.

Co se stane když plísně včas neodstraníme?

Pomineme-li zde hledisko zdravotní, kdy plísně a další organické nečistoty ulpívající na fasádě domu vážně ohrožují naše zdraví a ztěžují život alergikům, dochází z hlediska stavby k postupnému znehodnocení fasády. Je to patrné zejména u ten- kovrstvých omítek zateplovacích systémů, kdy mikroorganismy jsou schopny narušit celistvost tenké vrstvy omítky.

Firma FINALL STYL,s.r.o. se dlouhodobě zabývá renovací fasád, jejich údržbou, čištěním a následnou preventivní ochranou před všemi druhy nečistot – atmosférickými, organickými i projevy graffiti. Veškeré fasádní nátěry provádíme kvalitními barvami jejichž přednostmi jsou výborná ochrana proti povětrnostním podmínkám, zvýšená ochrana vůči plísním, výborná přilnavost k podkladu a řada jiných specifických vlastností podle typu barvy. Dodání technických listů použitých barev je samozřejmostí.

Zhodnocení stavu vaší fasády včetně návrhu řešení, obsahující technologickou i finanční část vypracujeme na požádání zdarma

Výběr z referencí: Odstranění plísní a jiných mikroorganismů z fasády, protiplísňová impregnace nebo nátěr

Odstraňování organických nečistot
Odstraňování organických nečistot
Odstraňování organických nečistot
Odstraňování organických nečistot
Odstraňování organických nečistot
Odstraňování organických nečistot

Kompletní leták v pdf